PRIVAATSUSPOLIITIKA

See veebisait kasutab küpsiseid ja sisendvorme, et koguda, töödelda ning salvestada oma kasutajate isikuid tuvastamist võimaldavat teavet ja kaitstud tervisealast teavet. Siinses poliitikas tuuakse välja, kuidas sellist teavet kogutakse, säilitatakse ja kaitstakse.

TÄHELEPANU! Enne veebisaidi kasutamist lugege hoolikalt siinseid tingimusi. Selle veebisaidi kasutamisel nõustute nende tingimustega. Kui te ei nõustu nende tingimustega, siis ärge kasutage seda veebisaiti.

ANDMEKAITSERAAMISTIK: Bioclinica järgib USA kaubandusministeeriumi poolt kehtestatud ELi-USA andmekaitseraamistikku, mis käsitleb Euroopa Liidust Ameerika Ühendriikidesse edastatud isikuandmete kogumist, kasutamist ja säilitamist. Andmekaitseraamistiku kohta leiate lisateavet andmekaitseraamistiku jaotisest

Poliitika jõustumiskuupäev: 01-APR-2019

Poliitika värskendamiskuupäev: 20-MAR-2019

ANDMETE OMANIK JA TÖÖTLEJA

Kõigi selle veebisaidi kaudu kogutud andmete omanik ja töötleja on Bioclinica ja selle tütarettevõtted, v.a need, mis on välja toodud kokkuvõtte ja lisateabe jaotistes. Kui teil on selle veebisaidi kaudu kogutud andmete kasutamise kohta küsimusi, kaebusi või palveid, siis kasutage allolevaid kontaktandmeid.

Bioclinica, Inc
211 Carnegie Center Dr.
Princeton NJ 08540
www.Bioclinica.com

Kõik isikuandmete töötlemisega seotud küsimused tuleks edastada Bioclinica andmekaitseametnikule e-posti aadressil: dataprivacy@bioclinica.com

ISIKUANDMETE KOGUMISE KOKKUVÕTE

Isikuandmeid kogutakse järgnevatel viisidel ja järgmistel eesmärkidel.

Analüüs

Google Analytics, Google Tag Manager, Piwik
Isikuandmed: Cookies, Usage Information (statistics)

Kasutajapoolne suhtlus

MailChimp, Tell A Friend, meililist
Isikuandmed: Email Address

Asukohapõhine suhtlus

Mittepidev geograafiline asukoht
Isikuandmed: Rough Geographic Location

Publiku kasvatamine

Facebookis turustamine, Google'is turustamine
Isikuandmed: Cookies, Email Address, Usage Information (statistics)

KOGUTUD ANDMETE TÜÜBID

Andmete seas, mida rakendus ise või läbi kolmandate osapoolte kogub, esinevad järgmised andmetüübid: Cookies, Email Address, Rough Geographic Location, Usage Information (statistics)

Teisi kogutavaid isikuandmeid kirjeldatakse selles privaatsuspoliitikas või spetsiaalsete kirjeldavate tekstikastikeste abil, mis lisatakse sinna, kus neid andmeid kogutakse. Kogutavaid isikuandmeid võivad kasutajad anda vabatahtlikult või kogub veebisait neid automaatselt.

KUIDAS KOGUTUD ANDMEID KASUTATAKSE

Sellel veebisaidil kogutud isikuandmeid võidakse kasutada järgmistel viisidel:

 • Teie kogemuse personaalsemaks muutmiseks ning teile huvitavama sisu ja toodete pakkumiseks.
 • Veebisaidi täiustamiseks, et seda oleks parem kasutada.
 • Teie kandidatuuri hindamiseks kliiniliste katsete jaoks.
 • Teiega ühenduse võtmiseks pärast kirjavahetust (otsevestlus, e-kiri või telefonivestlus).

ANDMESUBJEKTIDE ÕIGUSED

Seoses andmetega, mida ettevõtte Bioclinica, Inc ja selle tütarettevõtted koguvad ja töötlevad, on andmesubjektidel teatud õigused, sh järgmised.

 • Õigus nõusolek tagasi võtta: kasutajatel on õigus eelnevalt antud nõusolek oma andmete töötlemiseks mis tahes hetkel tagasi võtta, v.a juhtudel, kui seda piiravad riiklikud või rahvusvahelised määrused.
 • Õigus andmete unustamisele: kasutajatel on õigus nõuda süsteemi salvestatud isikuandmete kustutamist, v.a juhul, kui seda tõkestavad seadused või määrused. Näiteks kui kasutaja andmeid on kasutatud kliinilises katses, tuleb neid vastavalt erinevatele määrustele teatud perioodi jooksul säilitada.
 • Õigus andmete juurdepääsule: kasutajatel on õigus tutvuda andmetega, mida andmekaitseametnik säilitab ja töötleb ning saada tõendit juurdepääsu kohta.
 • Õigus andmete kontrollimisele ja parandamisele: kasutajatel on õigus tutvuda andmetega, mida andmekaitseametnik säilitab ja töötleb, ning lasta neid värskendada ja parandada.
 • Õigus piirata juurdepääsu oma andmetele: kasutajatel on õigus keelata oma andmete töötlemist, kui neid ei ole töödeldud, või kui neid on töödeldud, siis keelata nende edasist töötlemist.
 • Õigus kaebuse esitamisele: kasutajatel on õigus esitada vastavale andmekaitseametnikule kaebus.

Kuidas kasutada andmekaitsesubjektide õiguseid

Andmesubjektid ja nende esindajad võivad kasutada oma seadusest tulenevaid õiguseid, võttes ühendust siinse dokumendi andmekaitseametniku jaotises välja toodud andmekaitseametnikuga.

Andmekaitseametnik võib töödelda selle veebisaidi kaudu esitatud andmesubjektidega seotud isikuandmeid ning tervisealaseid andmeid, kui vähemalt üks järgmistest tingimustest on täidetud.

 • Kasutaja on andnud andmete töötlemiseks loa
 • Andmete töötlemine on vajalik kasutajaga sõlmitud kokkuleppe või lepingu täitmiseks
 • Andmete töötlemine on vajalik andmekaitseametniku õigustatud huvide elluviimiseks
 • Andmete töötlemine on vajalik ettevõttele Bioclinica, Inc ja selle tütarettevõttele kehtivate seaduste või määruste täitmiseks

ANDMETE EDASTAMINE VÄLJAPOOLE EUROOPA LIITU

Andmekaitseametnik võib edastada Euroopa Liidus kogutud andmesubjektide andmeid väljapoole Euroopa Liitu, järgides rangeid õiguslikke suuniseid.

Andmete edastamine Euroopa Liidust või Šveitsist Ameerika Ühendriikidesse – andmekaitseraamistik

Andmete edastamisel Euroopa Liidust või Šveitsist Ameerika Ühendriikidesse järgitakse ELi-USA andmekaitseraamistiku ja Šveitsi-USA andmekaitseraamistiku sätteid. Lugege privaatsuspoliitika ELi-USA andmekaitseraamistiku jaotist.

Euroopa Liidus ja Šveitsis kogutud isikuandmed edastatakse Ameerika Ühendriikides asuvatesse serveritesse, mis ise kinnitavad asjakohase andmekaitseraamistiku järgimist, tagades seeläbi edastatud andmete piisava kaitse.

KOGUTUD ANDMETE SÄILITAMINE, TÖÖTLEMINE JA KAITSMINE

Bioclinica, Inc ja selle tütarettevõtted töötlevad selle veebisaidi kaudu kogutud andmeid nõuetekohasel viisil, järgides riiklikke ja rahvusvahelisi seaduseid, määruseid ja tööstuse parimaid tavasid, ning rakendavad igal ajal asjakohaseid meetmeid, et kaitsta andmeid volitamata juurdepääsu, avalikustamise, muutmise või hävitamise eest.

Andmete töötlemine toimub arvutite ja/või IT-vahenditega, järgides ettevõttesiseseid eeskirju ja mudeleid, mis on rangelt seotud väljatoodud eesmärkidega. Lisaks andmekaitseametnikule võivad andmetega kokku puutuda ka mõned teised isikud, kes on selle veebisaidi toimimisega seotud (juhtkond, müük, turundus, õigusosakond, süsteemi administratsioon) või välised osapooled (nt kolmandast osapoolest tehnilise toe pakkujad, meiliteenuse pakkujad, hostiteenuse pakkujad, IT-ettevõtted, teabevahetusagentuurid), keda omanik on andmekaitseametnikuks määranud. Nende osapoolte värskendatud loendit võite küsida andmekaitseametnikult mis tahes hetkel.

Lisateave meditsiiniliste ja tervisealaste andmete kohta

Selle veebisaidi kasutamisel võidakse teilt küsida meditsiinilisi ja tervisealaseid andmeid, et meditsiinitöötajad saaksid hinnata teie potentsiaalset sobivust kliiniliste katsete jaoks. Esitatud tervisealaseid andmeid käideldakse vastavalt 1996. aasta muudetud seadusele Health Insurance Portability and Accountability Act ning asjakohastele Ameerika Ühendriikide ja rahvusvahelistele seadustele, mis käsitlevad sellist tüüpi andmete säilitamist ja turvalisust.

Bioclinica, Inc ja selle tütarettevõtted on pühendunud selliste andmete turvalisuse, privaatsuse ja terviklikkuse tagamisele. Isiku tuvastamist võimaldavad meditsiinilised ja tervisealased andmed on saadaval ainult kindla kliinilise katsega seotud meditsiinitöötajatele ning neid andmeid jagatakse ainult uuringuga seotud saidiga, et võimaldada uuringus osalemist. Viimast nõuavad ka Ameerika Ühendriikide ja rahvusvahelised seadused. Neid andmeid ei jagata ega müüda mitte ühelegi kolmandale osapoolele, v.a juhul, kui see on rangelt vajalik kliinilises katses osalemiseks.

Kogutud andmete säilitamise koht

Kõiki selle veebisaidi kaudu kogutud andmeid säilitatakse turvalises andmekeskuses või andmekeskustes, mis asub/asuvad Ameerika Ühendriikides.

Kogutud andmete tõendamine ja kinnitamine

Teil on seadusjärgne õigus küsida, kontrollida ja parandada mis tahes andmeid, mis on selle veebisaidi kaudu kogutud, sh meditsiinilist ja tervisealast teavet. Lisaks on teil õigus saada teavet selle kohta, kel on nendele andmetele juurdepääs. Te võite lasta enda kohta kogutud isikuandmed turvaliselt hävitada. Selleks võtke meiega ühendust, kasutades selle lehe ülaosas väljatoodud kontaktandmeid.

Kogutud andmete turvalisus

Teie isikuandmeid hoitakse turvalistes võrkudes ja nendele pääseb ligi piiratul hulgal inimesi, kel on spetsiaalsed juurdepääsuõigused selliste süsteemide kasutamiseks ja kes peavad hoidma nende andmete konfidentsiaalsust. Lisaks krüptitakse kõiki tundlikke andmeid turvalise SSL-tehnoloogia abil.

Rakendame erinevaid turbemeetmeid, kui kasutaja sisestab, esitab või vaatab oma andmeid, et säilitada teie isikuandmete turvalisust. Need meetmed võivad muuhulgas sisaldada mitmekihilisi tulemüüre, kohanduvat skannimist ja sissetungi tuvastavaid täiustatud süsteeme.

Kolmandatele osapooltele avalikustamine

Me ei müü, kauple ega edasta mingil muul viisil teie isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid, v.a juhul, kui oleme kasutajaid sellest eelnevalt teavitanud. See ei hõlma veebisaidi hostiteenust pakkuvaid partnereid ega teisi osapooli, kes aitavad meil oma veebisaiti töös hoida, äritegevust teha või meie kasutajaid teenida, nii kaua kuni need osapooled on nõus hoidma neid andmeid konfidentsiaalsetena. Me võime avalikustada teavet, kui seda on vaja seaduse täitmiseks, meie veebisaidi poliitika rakendamiseks või meie enda või teiste isikute õiguste, vara või turvalisuse kaitsmiseks.

Samas võime edastada kolmandatele osapooltele isikute tuvastamist mittevõimaldavaid (anonüümseid) andmeid turustamise, reklaami või muul eesmärgil.

LISATEAVE ISIKUANDMETE KOGUMISE KOHTA

Isikuandmeid kogutakse järgmistel eesmärkidel ja läbi järgmiste mehhanismide.

Analüüs

The services contained in this section enable Bioclinica, Inc and its affiliated companies to monitor and analyze web traffic and can be used to keep track of user behavior to improve the performance and functionality of this site.

Google Analytics - Google, Inc

Google Analytics is a web analysis service provided by Google Inc. (“Google”). Google utilizes the Data collected to track and examine the use of this Application, to prepare reports on its activities and share them with other Google services. Google may use the Data collected to contextualize and personalize the ads of its own advertising network.

Kogutavad isikuandmed: Cookies, Usage Information (statistics)

Andmete töötlemise koht: US Privaatsuspoliitika

Piwik - see veebisait

Piwik on analüüsitarkvara, mida kasutatakse sellel veebisaidil, et analüüsida andmeid otse ja ilma kolmandate osapoolteta.

Kogutavad isikuandmed: Cookies, Usage Information (statistics)

Andmete töötlemise koht: US

Google Tag Manager - Google, Inc

Google Tag Manager on ettevõttele Google Inc. kuuluv analüüsiteenus.

Kogutavad isikuandmed: Cookies, Usage Information (statistics)

Andmete töötlemise koht: US Privaatsuspoliitika

Kasutajapoolne suhtlus

Information collected through this web site may be used by Bioclinica, Inc and its affiliated companies to contact you as part of the business purpose of this site.

MailChimp - The Rocket Science Group, LLC

MailChimp on e-posti aadresse haldav ja sõnumeid saatev teenus, mida pakub ettevõte The Rocket Science Group, LLC.

Kogutavad isikuandmed: Email Address

Andmete töötlemise koht: US

meililist - see veebisait

Meililistiga liitudes või uudiskirja tellides lisatakse kasutaja e-posti aadress kontaktiloendisse, kuhu kuuluvad need aadressid, millele võib saata selle rakendusega seotud turundus- või kampaaniakirju. Ka teie e-posti aadress võidakse sellesse listi lisada, kui registreerite ennast rakenduses või pärast ostu tegemist.

Kogutavad isikuandmed: Email Address

Andmete töötlemise koht: US

Tell A Friend - see veebisait

Tell A Friend süsteem pakub kasutajatele võimalust saata sõpradele selle veebisaidi kohta e-kirju.

Kogutavad isikuandmed: Email Address

Andmete töötlemise koht:

Asukohapõhine suhtlus

Geograafiline asukoht võimaldab sel veebisaidil anda teavet lähedal asuvate teenusepakkujate kohta. Üldjuhul muudetakse andmed enne geograafilise asukoha pakkujale edastamist anonüümseteks, et kaitsta kasutaja privaatsust.

Mittepidev geograafiline asukoht - see veebisait

This Application may collect, use, and share User location Data in order to provide location-based services. Most browsers and devices provide tools to opt out from this feature by default. If explicit authorization has been provided, the User’s location data may be tracked by this Application. The geographic location of the User is determined in a manner that isn't continuous, either at the specific request of the User or when the User doesn't point out its current location in the appropriate field and allows the application to detect the position automatically.

Kogutavad isikuandmed: Rough Geographic Location

Andmete töötlemise koht: US

Publiku kasvatamine

Publiku kasvatamist ja turustamist kasutatakse uue publiku leidmiseks. Selleks analüüsitakse veebisaidi praegust publikut ja kasutajate käitumismustreid. Kasutajate demograafilist teavet hoitakse ja salvestatakse publiku kasvatamise või turustamisega tegeleva teenusepakkuja poolt ning neid andmeid ei jagata.

Facebookis turustamine - Facebook, Inc

Facebook kasutab veebisaidi publiku teavet, et luua sarnaste kasutajatega publikut, kes võiks samuti veebisaidist huvitatud olla. Facebook ei jaga publiku kohta käivat teavet, kuid pakub oma võrgustikus olevatele potentsiaalsetele kasutajatele reklaame.

Kogutavad isikuandmed: Cookies, Email Address

Andmete töötlemise koht: US Privaatsuspoliitika

Google'is turustamine - Google, Inc

Google kasutab veebisaidi publiku teavet, mida on kogutud küpsiste abil, ja muud teavet, et luua loendit potentsiaalsetest kasutajatest, kes võiksid olla sellest saidist või teenusest huvitatud, ning kuvab potentsiaalsetele kasutajatele reklaame.

Kogutavad isikuandmed: Cookies, Usage Information (statistics)

Andmete töötlemise koht: US Privaatsuspoliitika

KüPSISED

Küpsised on väikesed andmefailid, mida säilitatakse teie arvuti kõvakettal. Küpsiste kasutamine sel veebisaidil ei ole seotud isiku tuvastamist võimaldavate andmetega. Bioclinica ja selle tütarettevõtted kasutavad sellel veebisaidil küpsiseid, et võimaldada saidi külastajatele personaliseeritud kogemust, huvipakkuvaid andmeid, tooteid ja teenuseid, (b) jälgida kasutajate seansse ning (c) hallata interaktiivsete utiliitide, nagu uuringud ja küsitlused, funktsionaalsust.

Alljärgnevas tabelis kirjeldatakse sellel veebisaidil olevaid küpsiseid ja nende säilitamise aega.

TÄIENDAV ÕIGUSLIK TEAVE

Teave, mida privaatsuspoliitikast ei leidnud

Kui soovite saada lisateavet või üksikasju isikuandmete kogumise või töötlemise kohta, võite igal hetkel andmekaitseametniku poole pöörduda. Kontaktandmed on lisatud selle dokumendi algusesse.

Lingid teistele veebisaitidele ja rakendustele

Teenuse osana võime pakkuda linke välistele veebisaitidele ja rakendustele. Me ei vastuta nende veebisaitide privaatsustavade ega saitidel oleva teabe või sisu eest. Siinne privaatsuspoliitika rakendub ainult selle veebisaidi kaudu kogutud teabele. See ei kehti meie saidil olevate linkide kaudu avatud kolmandate osapoolte veebisaitidele ega nende kasutamisele. Kui kasutate siinset veebisaiti läbi kolmanda osapoole veebisaidi või rakenduse, kehtib teile vastava veebisaidi või rakenduse privaatsuspoliitika.

Privaatsuspoliitika muudatused

Ettevõttel Bioclinica, Inc ja selle tütarettevõtetel on õigus muuta siinset privaatsuspoliitika mis tahes hetkel, teavitades oma kasutajaid sellest siinsel lehel. Soovitame tungivalt seda lehte tihti külastada ja jälgida lehe alguses toodud värskendamiskuupäeva. Kui kasutaja ei nõustu privaatsuspoliitika muudatustega, peab kasutaja lõpetama selle rakenduse kasutamise. Lisaks võib kasutaja lasta andmekaitseametnikul oma isikuandmed kustutada. Praegune privaatsuspoliitika kehtib kõikidele isikuandmetele, mida Bioclinica, Inc ja selle tütarettevõtted kasutajate kohta omavad, kui ei ole sätestatud teisiti.

ELi-USA andmekaitseraamistik

Bioclinica, Inc järgib USA kaubandusministeeriumi poolt kehtestatud ELi-USA andmekaitseraamistikku, mis käsitleb Euroopa Liidust Ameerika Ühendriikidesse edastatud andmete kogumist, kasutamist ja säilitamist. Bioclinica, Inc on kinnitanud kaubandusministeeriumile, et ettevõte tegutseb vastavalt andmekaitseraamistiku põhimõtetele. Kui privaatsuspoliitika ja andmekaitseraamistiku tingimuste vahel tekib konflikt, kehtivad andmekaitseraamistiku põhimõtted. Lisateavet andmekaitseraamistiku programmi ja meie sertifikaatide kohta leiate aadressilt https://www.privacyshield.gov/

Bioclinica on ELi-USA andmekaitseraamistiku sertifitseeritud üksus ja seetõttu peab tagama 1) andmesubjektide kaitstud terviseandmete, 2) katses osalejate isikuid tuvastamist võimaldavate andmete, 3) töötajate, sponsorite, uurimissaitide ja edasimüüjate kontaktandmete konfidentsiaalsuse ning nende isikute privaatsuse. ELi-USA andmekaitseraamistik käsitleb isikuandmete transatlantilist edastamist Euroopa Liidu (EL) ja Ameerika Ühendriikide (USA) vahel. Selle üks eesmärkidest on võimaldada USA ettevõtetel ELi üksustelt lihtsamalt isikuandmeid vastu võtta, järgides ELi privaatsusseaduseid, mis kaitsevad Euroopa Liidu kodanikke.

ELi-USA andmekaitseraamistiku sertifitseeritud üksusena järgib Bioclinica järgmiseid põhimõtteid.

 • Teade: üksikisikuid tuleb teavitada sellest, et nende andmeid kogutakse ja kuidas neid kasutatakse.
 • Valikuvõimalus: organisatsioon peab pakkuma üksikisikutele võimaluse valida (loobumisvõimalus), kas nende isikuandmeid kasutatakse.
 • Edasine edastamine: andmeid võib edastada alamtöötlejatele või kolmandatele osapooltele ainult siis, kui need organisatsioonid järgivad andmekaitse põhimõtteid.
 • Turvalisus: organisatsioonid, mis tekitavad, säilitavad, kasutavad või levitavad isikuandmeid, peavad rakendama põhjendatud ettevaatusabinõusid nende kaitsmiseks kadumise, väärkasutuse ja volitamata juurdepääsu, avalikustamise, muutmise ja hävitamise eest.
 • Organisatsioonid, mis tekitavad, säilitavad, kasutavad või levitavad isikuandmeid, peavad rakendama põhjendatud ettevaatusabinõusid nende kaitsmiseks kadumise, väärkasutuse ja volitamata juurdepääsu, avalikustamise, muutmise ja hävitamise eest. Kooskõlas põhimõtetega peavad isikuandmed vastama nende kasutusotstarbele.
 • Juurdepääs: üksikisikutel peab olema juurdepääs organisatsiooni käes olevatele neid puudutavatele isikuandmetele ning võimalus neid parandada, muuta või kustutada, kui need on ebatäpsed või kui neid on töödeldud põhimõtetega vastuolus, välja arvatud kui juurdepääsu võimaldamise tülikus või kulu kõnealusel juhul oleks puutumatust ähvardava ohuga disproportsioonis või kui see rikuks teiste isikute õigusi peale üksikisiku.
 • Allikad, rakendamine ja vastutus: tõhus puutumatuse kaitse peab hõlmama vastupidavaid mehhanisme põhimõtetele vastavuse tagamiseks ja allikaid üksikisikutele.

Isiku tuvastamist võimaldavad andmed või tundlikud isikuandmed (seda mõistet kasutatakse USA andmekaitseseadustes ja infoturbe valdkonnas) tähendavad andmeid, mida saab kasutada kas eraldi või koos teiste andmetega, et tuvastada ühte inimest, tema asukohta või temaga ühendust võtta või tuvastada üksikisikut kontekstipõhiselt. Kui tuvastamine on võimatu, st andmeid saab muuta anonüümseks, eemaldades igaveseks nende sideme vastava üksikisikuga, siis ei kuulu sellised andmed isikuandmete alla ja neile ei kehti isikuandmete kaitse eeskirjad. Bioclinica ei avalikusta isikuandmeid kolmandatele osapooltele, v.a juhul, kui oleme saanud selleks eelneva loa või kui jagamist toetab katsega seotud leping. Bioclinica allub föderaalse kaubanduskomisjoni ning toidu ja ravimite ameti uurimis- ja jõustamisvolitustele. Kui Bioclinica töötaja märkab kliendi konfidentsiaalsuse, katses osaleja tervisealaste andmete või isiku tuvastamist võimaldavate andmete, uurimissaidi, töötaja või edasimüüja kontaktandmete mis tahes rikkumist, on tal kohustus järgida kriitiliste probleemide kiirendamise korda.

Bioclinica pühendub isikuandmete kogumise või kasutamisega seotud kaebuste lahendamisele, järgides andmekaitseraamistiku põhimõtteid. Kui ELi üksikisikutel on palveid või kaebuseid seoses Bioclinica andmekaitseraamistikuga, peaksid nad esmalt ühendust võtma Bioclinicaga, aadressil 211 Carnegie Center Dr., Princeton, NJ 08540.

Bioclinica on vaidluste lahendamiseks valinud ELi andmekaitseasutuse kui sõltumatu kaebuste käsitlemise mehhanismi (st ettevõte on nõustunud osalema ELi andmekaitseasutuse vaidluste lahendamise menetlustes, et lahendada vaidlusi vastavalt andmekaitseraamistikule). Bioclinica on võtnud endale kohutuse teha koostööd ELi andmekaitseasutustega, et lahendada andmekaitseraamistikuga seotud kaebuseid, mis puudutavad isikuandmete edastamist töösuhte raames väljapoole ELi. Bioclinica kannab vastutust juhtumite puhul, kus andmeid on edastatud ilma nõusoleku või toetava lepinguta kolmandatele osapooltele. Samas võib Bioclinica olla kohustatud jagama isikuandmeid vastuseks riigiasutuste õiguspärastele taotlustele ning järgima riikliku julgeoleku- või õiguskaitsenõudeid. Kui te ei ole saanud oma kaebusele õigeaegset kinnitust või kui te ei ole oma kaebuse lahendusega rahul, siis saate ühendust võtta ELi andmekaitseasutusega, et küsida lisateavet või esitada kaebust. ELi andmekaitseasutuste pakutavad teenused on tasuta. Teatud tingimustel on üksikisikutel võimalik algatada siduvat vahekohtumenetlust. Bioclinica järgib kvaliteedi ja õigusnormide vastavuse tagamiseks Bioclinica standardset vastavuse aruandluse strateegiat, et iga juhtum, seotud lahendused ja dispositsiooni arengud oleksid dokumenteeritud.

Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärus

Bioclinica on koostanud selle privaatsuspoliitika vastavalt erinevate riiklike ja rahvusvaheliste seaduste sätetele, sh ELi isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 12/14.

Head teabetavad

Head teabetavad on Ameerika Ühendriikide andmekaitseseaduse selgroog ja nendega seotud põhimõtted on mänginud olulist rolli ka teiste andmekaitseseaduste kujunemisel. Erinevate andmekaitseseaduste täitmiseks on vajalik mõista heade teabetavade põhimõtteid ja seda, kuidas neid rakendada.

Selleks et järgida andmetega seotud rikkumiste korral häid teabetavasid, kasutame järgmist reageerimist:

 • Teavitame seotud kasutajaid 7 tööpäeva jooksul e-kirja teel.

Lisaks sellele järgime individuaalse hüvitamise põhimõtet, mille järgi on igal üksikisikul õigus ennast seaduslikult kaitsta andmekogujate ja -töötlejate eest, kes ei järgi seadust. See põhimõte ei tähenda ainult seda, et üksikisikutel on õigus ennast andmekasutajate eest kaitsta, vaid ka seda, et neid on olemas vahendid, mille abil saavad kohtud või valitusasutused andmetöötlejate mittevastavust uurida ja/või selle kohta süüdistust esitada.

California Online Privacy Protection Act (CalOPPA)

CalOPPA on esimene osariigiseadus, mis nõuab, et kommertsveebisaidid ja veebiteenused lisaksid lehele oma privaatsuspoliitika. Seaduse mõju ulatub California piiridest palju kaugemale, nõudes, et mis tahes Ameerika Ühendriikides (ja mõeldavasti kogu maailmas) tegutsev üksikisik või ettevõtte, mis haldab California tarbijate kohta isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid koguvat veebisaiti, postitaks silmnähtavalt oma veebisaidile privaatsuspoliitika, milles tuuakse täpselt välja, milliseid andmeid kogutakse ning milliste üksikisikute või ettevõtetega neid jagatakse.

Lisateavet leiate aadressilt http://consumercal.org/california-online-privacy-protection-act-caloppa/#sthash.0FdRbT51.dpuf

Vastavalt CalOPPA-le nõustume järgmiste punktidega.

 • Kasutajad saavad külastada meie veebisaiti anonüümselt.
 • Pärast privaatsuspoliitika loomist lisame sellega seotud lingi oma kodulehele või vähemalt esimesele olulisele lehele.
 • Meie privaatsuspoliitika link sisaldab sõna „Privaatsus“ ja seda on kerge eelmainitud lehelt leida.
 • Teavitame privaatsuspoliitika muudatustest:
  • oma privaatsuspoliitika lehel.
 • Saate muuta oma isikuandmeid, kui:
  • saadate meile e-kirja;
  • helistate meile;
  • vestlete meiega või saadate meile tugiteenusepileti.

Children Online Privacy Protection Act (COPPA)

Kõik, mis puudutab alla 13-aastaste laste isikuandmete kogumist, on leitav seadusest Children's Online Privacy Protection Act, mille järgi peavad kontrolli teostama lapsevanemad. Föderaalne kaubanduskomisjon, Ameerika Ühendriikide tarbijakaitseamet, jõustab COPPA reeglit, kus tuuakse välja, mida peavad veebisaidid ja veebiteenused laste privaatsuse ning veebiohutuse tagamiseks tegema.

Me ei turusta teadlikult lastele, kes on nooremad kui 13-aastased. Me ei kogu ega säilita oma veebisaidil andmeid laste kohta, kelle kohta teame, et nad on nooremad kui 13-aastased, ning ükski meie veebisaidi osa ei ole mõeldud köitma nooremate kui 13-aastaste laste tähelepanu.

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Kuidas meie veebisait käsitleb „Ära jälgi“ signaale?

Me austame „Ära jälgi“ signaali ega jälgi, kasuta jälgimisküpsiseid või reklaame, kui brauseris on kasutusel „Ära jälgi“ mehhanism.

Kas meie veebisait lubab käitumise jälgimist kolmandate osapoolte poolt?

Meie veebisait ei luba käitumise jälgimist kolmandate osapoolte poolt.